REGULAMIN KONKURSU „PUCHAR 1000 BOISK”

 • 1. ZASADY OGÓLNE
 1. Zasady i warunki uczestnictwa w konkursie „PUCHAR 1000 BOISK” – dalej zwanym: “Konkursem” określa niniejszy Regulamin – dalej zwany: “Regulaminem”.
 2. Organizatorem Konkursu jest Arskom Sport Brokers Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Wioślarskiej 8, 00-411 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000729128, posiadająca kapitał zakładowy w wysokości 5.000,00 zł, NIP 7010820352, REGON 380054903, adres e-mail: biuro@arskom.pl, nr telefonu +48 531 955 653 (dalej zwana: „Organizatorem”), działająca na zlecenie Polskiego Związku Piłki Nożnej z siedzibą w Warszawie (02-366), przy ul. Bitwy Warszawskiej 1920 r. 7, wpisanego do rejestru stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy KRS, pod numerem 0000091546, REGON: 000866550, NIP: 5261727123 (dalej zwanego: „Zlecającym”).
 3. Konkurs nie jest loterią promocyjną w rozumieniu art. 2 ust. 1 pkt 10 ustawy z dnia 19 listopada 2009 roku o grach hazardowych (tekst jedn. Dz.U. z 2020, poz. 2094, ze zm.) i nie podlega regułom zawartym w ww. ustawie i rozporządzeniach wykonawczych do tej ustawy.
 4. Konkurs dostępny jest na stronie www, należącej do Organizatora, dostępnej pod adresem www.puchar1000boisk.pl, dalej zwanej: „Portalem”.
 5. Konkurs organizowany jest w celu promocji przez Organizatora na rzecz Zlecającego organizowanych i prowadzonych przez Zlecającego rozgrywek piłkarskich „Fortuna Pucharu Polski” w sezonie 2021/22 i ma wyłonić najpiękniejsze boisko piłkarskie w Polsce.
 • 2. CZAS TRWANIA KONKURSU
 1. Konkurs rozpoczyna się w dniu 20.03.2022 r. o godz. 8:00 i kończy w dniu 20.04.2022 r. o godz. 23:59.
 2. W czasie trwania Konkursu na Portalu będzie dostępny post konkursowy z opisem Konkursu.
 • 3. OPIS KONKURSU
 1. W celu udziału w Konkursie należy za pośrednictwem dedykowanego modułu na Portalu przesłać zdjęcia wybranego lokalnego boiska do piłki nożnej, które wyróżnia się nietuzinkowym położeniem.
 2. Uczestnik jest uprawniony do zgłoszenia nieograniczonej liczby boisk, przesyłając swoje autorskie zdjęcie boiska.
 • 4. KOMISJA KONKURSOWA
 1. W celu wyłonienia Zwycięzców Konkursu oraz w celu zapewnienia prawidłowego przebiegu Konkursu, Organizator powoła Komisję składającą się z 2 przedstawicieli Organizatora i 2 przedstawicieli Zlecającego – dalej zwaną: „Komisją Konkursową”.
 • 5. WARUNKI WZIĘCIA UDZIAŁU W KONKURSIE
 1. Udział w Konkursie jest dobrowolny i bezpłatny.
 2. Uczestnikiem Konkursu mogą być osoby pełnoletnie, posiadające pełną zdolność do czynności prawnych – dalej zwane: „Uczestnikiem”, które:
  • przesłały zdjęcie (o którym mowa w § 3 Regulaminu) za pośrednictwem Portalu,
  • zapoznały się z Regulaminem i potwierdziły zapoznanie się z jego treścią w sposób określny w § 6 ust. 1 Regulaminu,
  • wypełniły formularz zgłoszeniowy udostępniony przez Organizatora na Portalu,
  • złożyły oświadczenia o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych w zakresie i na warunkach określonych w § 9 i § 10 Regulaminu w sposób określony w § 6 ust. 1 Regulaminu.
 3. Uczestnicy Konkursu nie mogą być pracownikami, członkami organów Organizatora oraz Zlecającego jak również innymi osobami uprawionymi do reprezentacji Organizatora oraz innych podmiotów biorących bezpośredni udział w przygotowaniu i prowadzeniu Konkursu, a także osobami współpracującymi ze wskazanymi powyżej podmiotami w sposób stały oraz członkami ich najbliższych rodzin, tj. wstępnymi, zstępnymi, rodzeństwem, małżonkami, rodzicami małżonków i osobami pozostającymi z nimi w stosunku przysposobienia.
 • 6. ZASADY I PRZEBIEG KONKURSU
 1. Uczestnik, aby wziąć udział w Konkursie powinien wykonać następujące działania:
  • wejść na Portal w celu wypełnienia formularz zgłoszeniowego,
  • zaznaczyć wymagane zgody, w tym zgodę na przetwarzanie danych osobowych oraz oświadczenie dotyczące potwierdzenia zapoznania się z treścią Regulaminu,
  • przesłać autorskie zdjęcie boiska (o którym mowa w § 3 Regulaminu),
  • dalej zwane łącznie: “Zgłoszeniem”.
 2. Komisja dokona oceny Zgłoszenia pod kątem zgodności z Opisem Konkursu (§ 3 Regulaminu) oraz spełnienia się przesłanek umożliwiających wzięcie udziału w Konkursie przez Uczestnika.
 3. Organizator zastrzega sobie prawo do odrzucenia każdego Zgłoszenia, który nie zostanie uznane przez Organizatora za merytorycznie lub formalnie poprawne. Ostateczną decyzję o akceptacji Zgłoszenia podejmuje Organizator. 
 4. Zaakceptowane przez Komisję Zgłoszenia będą opublikowane na Portalu przez Organizatora w ciągu 2 dni roboczych od otrzymania Zgłoszenia. 
 5. Pomiędzy godziną 8:00 dnia 20.03.2022 r. a godziną 23:59 dnia 20.04.2022 r. na Portalu będzie przeprowadzone głosowanie na najlepsze Zgłoszenia, w którym będą mogli wziąć udział wszyscy internauci, za pośrednictwem Portalu.
 6. Internauci w głosowaniu powinni kierować się wartością estetyczną i artystyczną zdjęcia (o którym mowa w § 3 Regulaminu) oraz jego oryginalnością.
 7. Z jednego adresu IP można oddać tylko jeden głos, a Organizator zastrzega sobie prawo do weryfikacji poprawności oddanych głosów, w tym usunięcia głosów oddanych z użyciem oprogramowania do automatycznego głosowania lub zmiany numeru IP. 
 8. Autorzy 6 Zgłoszeń, które w wyznaczonym przez Organizatora czasie otrzymają najwięcej głosów, zostaną Zwycięzcami Konkursu.
 9. Ponadto, Komisja wybierze dodatkowo 14 innych Zwycięzców Konkursu, kierując się wartością estetyczną, artystyczną oraz oryginalnością zgłoszonych zdjęć (o których mowa w § 3 Regulaminu).
 10. Zwycięzcy Konkursu (autorzy łącznie 20 nagrodzonych zdjęć), o których mowa w ust. 8 i ust. 9 powyżej, zostaną ogłoszeni na Portalu.
 • 7. NAGRODY
 1. Uczestnik, aby wziąć udział w Konkursie powinien wykonać następujące działania:
  • wejść na Portal w celu wypełnienia formularz zgłoszeniowego,
  • zaznaczyć wymagane zgody, w tym zgodę na przetwarzanie danych osobowych oraz oświadczenie dotyczące potwierdzenia zapoznania się z treścią Regulaminu,
  • przesłać autorskie zdjęcie boiska (o którym mowa w § 3 Regulaminu),
  • dalej zwane łącznie: “Zgłoszeniem”.
 2. Komisja dokona oceny Zgłoszenia pod kątem zgodności z Opisem Konkursu (§ 3 Regulaminu) oraz spełnienia się przesłanek umożliwiających wzięcie udziału w Konkursie przez Uczestnika.
 3. Organizator zastrzega sobie prawo do odrzucenia każdego Zgłoszenia, który nie zostanie uznane przez Organizatora za merytorycznie lub formalnie poprawne. Ostateczną decyzję o akceptacji Zgłoszenia podejmuje Organizator. 
 4. Zaakceptowane przez Komisję Zgłoszenia będą opublikowane na Portalu przez Organizatora w ciągu 2 dni roboczych od otrzymania Zgłoszenia. 
 5. Pomiędzy godziną 8:00 dnia 20.03.2022 r. a godziną 23:59 dnia 20.04.2022 r. na Portalu będzie przeprowadzone głosowanie na najlepsze Zgłoszenia, w którym będą mogli wziąć udział wszyscy internauci, za pośrednictwem Portalu.
 6. Internauci w głosowaniu powinni kierować się wartością estetyczną i artystyczną zdjęcia (o którym mowa w § 3 Regulaminu) oraz jego oryginalnością.
 7. Z jednego adresu IP można oddać tylko jeden głos, a Organizator zastrzega sobie prawo do weryfikacji poprawności oddanych głosów, w tym usunięcia głosów oddanych z użyciem oprogramowania do automatycznego głosowania lub zmiany numeru IP. 
 8. Autorzy 3 Zgłoszeń, które w wyznaczonym przez Organizatora czasie otrzymają najwięcej głosów, zostaną Zwycięzcami Konkursu.
 9. Ponadto, Komisja wybierze dodatkowo 7 innych Zwycięzców Konkursu, kierując się wartością estetyczną, artystyczną oraz oryginalnością zgłoszonych zdjęć (o których mowa w § 3 Regulaminu).
 10. Zwycięzcy Konkursu (autorzy łącznie 10 nagrodzonych zdjęć), o których mowa w ust. 8 i ust. 9 powyżej, zostaną ogłoszeni na Portalu.
 • 8. PRAWA I OBOWIĄZKI ORGANIZATORA
 1. Organizator zastrzega sobie prawo do wykluczenia z udziału w Konkursie Uczestników, których działania są sprzeczne z prawem, dobrymi obyczajami lub Regulaminem.
 2. Organizator zastrzega sobie prawo do wykorzystania w swoich mediach społecznościowych, materiałach prasowych, na stronie internetowej wszelkich materiałów i informacji przekazanych przez Uczestników w ramach Konkursu. 
 3. Organizator zastrzega sobie prawo do przekazania ww. praw na rzecz Zlecającego oraz innych podmiotów, biorących udział w organizacji Konkursu, a w tym sponsora nagrody.
 • 9. PRAWA AUTORSKIE
 1. Z chwilą opublikowania Zgłoszenia przez Uczestnika w Portalu w trybie określonym w Regulaminie Organizator nabywa, bez odrębnej odpłatności, licencję niewyłączną na korzystanie z autorskich praw majątkowych do Zgłoszenia (określanego w niniejszym paragrafie Regulaminu jako „Utwór”) uprawniającą do korzystania z Utworu bez ograniczeń czasowych i terytorialnych, w tym do udzielania dalszych licencji (sublicencji) – w szczególności na rzecz Zlecającego (w zakresie przewidzianym w niniejszym paragrafie Regulaminu), na następujących polach eksploatacji:
  • wytwarzanie dowolną techniką egzemplarzy Utworu, w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową;
  • zwielokrotnianie Utworu w inny sposób, nie prowadzące do wytworzenia egzemplarzy, w szczególności wprowadzenie utworu do pamięci komputera;
  • rozpowszechnianie egzemplarzy Utworu, w szczególności poprzez wprowadzanie do obrotu, użyczenie lub najem oryginału albo egzemplarzy;
  • rozpowszechnianie Utworu bez pośrednictwa egzemplarzy, w szczególności publiczne wykonanie, wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie oraz nadawanie i reemitowanie, a także publiczne udostępnianie Utworu w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym, w tym również za pośrednictwem sieci Internet;
  • oznaczanie wszelkich towarów i usług, w tym także zarejestrowanie jako znaku towarowego, usługowego, wzoru przemysłowego, a także innych praw własności przemysłowej;
  • używanie jako znaku handlowego, logo, nazwy czy jakiegokolwiek innego rodzaju oznaczenia indywidualizującego przedsiębiorcę lub oferowane przez niego towary lub usługi;
  • modyfikacja Utworu, łączenie go z innymi utworami lub materiałami, wykorzystanie Utworu w całości lub we fragmentach;
  • wykorzystania Utworu w komunikacji marketingowej Organizatora lub Zlecającego, tj. we wszelkiego rodzaju działaniach reklamowych, promocyjnych, marketingowych, w tym w zakresie marketingu bezpośredniego oraz interaktywnego, niezależnie od postaci i formy.
 2. Uczestnik Konkursu upoważnia Organizatora i niniejszym wyraża zgodę na dokonywanie przez niego przeróbek i modyfikacji Utworu w toku korzystania przez Organizatora. W razie, gdy przeróbki i modyfikacje Utworu, o których mowa w zdaniu poprzednim, stanowić będą przedmiot zależnych praw autorskich w rozumieniu art. 2 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jedn. Dz. U. z 2021 r., poz. 1062, ze zm.), Uczestnik Konkursu niniejszym wyraża zgodę na rozporządzanie i korzystanie z takiego przedmiotu przez Organizatora. Uczestnik Konkursu równocześnie przenosi na Organizatora wyłączne prawo zezwalania na wykonywanie zależnych praw autorskich do Utworu.
 3. Uczestnik Konkursu niniejszym upoważnia Organizatora do wykonywania w jego imieniu osobistych praw autorskich do Utworu oraz zobowiązuje się do ich niewykonywania wobec Organizatora oraz osób trzecich, którzy zostaną upoważnieni przez Organizatora do korzystania z Utworu. Równocześnie Uczestnik Konkursu upoważnia Organizatora do udzielania upoważnienia do wykonywania w jego imieniu osobistych praw autorskich do Utworu osobom trzecim wskazanym w zdaniu poprzednim.
 4. Z chwilą opublikowania Zgłoszenia przez Uczestnika w Portalu w trybie określonym w Regulaminie Uczestnik wyraża nieodwołalną zgodę na korzystanie przez Organizatora z wizerunku Uczestnika utrwalonego w Zgłoszeniu w zakresie określonym w ust. 1-2 powyżej, z prawem do udzielania dalszych zezwoleń, dla celów przeprowadzenia Konkursu i promocji Organizatora.
 5. Uczestnik zapewnia i gwarantuje, że posiada nieodwołalną zgodę wszystkich osób trzecich, których wizerunki utrwalono w Zgłoszeniu na wykorzystanie przez Organizatora wizerunku osób trzecich utrwalonego w Zgłoszeniu, w zakresie określonym w ust. 4 powyżej (w tym w zakresie określonym w ust. 1-2 powyżej).
 6. W przypadku Zgłoszenia niestanowiącego utworu w rozumieniu ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych Organizator nabywa, bez odrębnej odpłatności, z chwilą umieszczenia Zgłoszenia w Portalu, wszelkie prawa do korzystania z nagrodzonego Zgłoszenia w ramach działalności marketingowej i promocyjnej Organizatora lub Zlecającego, w zakresie odpowiadającym zakresowi określonemu w ust. 1-3 powyżej.
 7. Dla uniknięcia wątpliwości, Organizator zaznacza, że zgody i licencje, o których mowa powyżej, nabywane są przez Organizatora, również co do Zgłoszeń, które nie zostały nagrodzone.
 • 10. PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH
 1. Osoby fizyczne podając dane osobowe, wyrażają zgodę i upoważniają Organizatora do przetwarzania podanych danych osobowych dla celów organizacji Konkursu, wydania przyznanej nagrody w imieniu Zlecającego oraz innych prawnie usprawiedliwionych celów Organizatora. 
 2. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych Uczestników podanych do celów uczestnictwa w Konkursie jest art. 6 ust. 1 lit a) oraz art. 6 ust. 1 lit. f) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych – „RODO”). 
 3. Administratorem danych osobowych udostępnionych w trakcie Konkursu jest Organizator. 
 4. Osoba przekazująca dane w sprawach związanych z jego danymi osobowymi może skontaktować się z Organizatorem: 
  • listownie, na adres: Arskom Sport Brokers Sp. z o.o., ul. Wioślarska 8, 00-411 Warszawa. 
  • mailowo, na adres: biuro@arskom.pl. 
 5. Dane osobowe podawane są dobrowolnie, jednakże są niezbędne do udziału w Konkursie. 
 6. Osobie, która podał swoje dane osobowe przysługuje prawo do wglądu do tych danych, możliwość ich poprawiania, ograniczenia przetwarzania i żądania usunięcia. Osobie takiej przysługuje także, w każdym czasie, prawo cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych, niemniej będzie to równoznaczne z pozbawieniem Uczestnika Konkursu możliwości udziału w Konkursie i usunięciem jego danych, jeżeli przetwarzanie danych osobowych jest niezbędne, w celu wzięcia przez Uczestnika udziału w Konkursie.
 7. Osobie uprawnionej przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2 00-193 Warszawa), w przypadku stwierdzenia niezgodnego z prawem przetwarzania jej danych osobowych.
 8. W celu skorzystania z praw o których mowa w ust. 7 powyżej należy skontaktować się z Organizatorem w sposób wskazany w ust. 4 powyżej.
 9. Dane osobowe będą udostępnione Zlecającemu, w rozumieniu art. 4 pkt. 2 RODO. Przewiduje się udostępnienie danych osobowych Zlecającemu w celu niezbędnym do realizacji przyznanych nagród – wystawienie biletu na Finał Fortuna Pucharu Polski 2021/2022.
 10. Organizator może udostępniać dane osobowe w ramach współpracy z podmiotami zewnętrznymi, które są niezbędne do prowadzenia działań związanych z Konkursem. Wśród nich nie znajdują się podmioty z siedzibą poza Europejskim Obszarem Gospodarczym. Działania będą wykonywane na zlecenie w zakresie ściśle określonym przez Organizatora. Podmioty wykonujące te działania są zobowiązane do przestrzegania przepisów z zakresu ochrony danych osobowych, co jest weryfikowane przez Organizatora. Organizator może przekazywać dane osobowe Uczestników również organom publicznym na zasadach przewidzianych obowiązującymi przepisami prawa powszechnego. 
 11. Dane osobowe będą przetwarzane przez Organizatora przez czas trwania Konkursu, a także po jej zakończeniu do czasu przekazania Nagrody, a także na czas rozpatrzenia reklamacji i roszczeń aż do chwili przedawnienia roszczeń związanych z Konkursem.
 • 11. REKLAMACJE
 1. Reklamacje dot. Konkursu można zgłaszać mailowo na adres: biuro@arskom.pl w terminie 7 dni od daty zakończenia głosowania w ramach Konkursu.
 2. Reklamacje będą rozpatrywane w terminie 14 dni roboczych od daty doręczenia reklamacji.
 3. Uczestnicy Konkursu składający reklamację, zostaną powiadomieni mailowo o sposobie jej rozstrzygnięcia w terminie 3 dni od daty rozpatrzenia reklamacji przez Organizatora.
 • 12. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
 1. Reklamacje dot. Konkursu można zgłaszać mailowo na adres: biuro@arskom.pl w terminie 7 dni od daty zakończenia głosowania w ramach Konkursu.
 2. Reklamacje będą rozpatrywane w terminie 14 dni roboczych od daty doręczenia reklamacji.
 3. Uczestnicy Konkursu składający reklamację, zostaną powiadomieni mailowo o sposobie jej rozstrzygnięcia w terminie 3 dni od daty rozpatrzenia reklamacji przez Organizatora.